blockchain

A collection of 2 post

The Architecture of a Web 3.0 application

The architecture of Web 3.0 applications (or “DApps”) are completely different from Web 2.0 applications. Take Medium, for example, a simple blogging site that lets users publish their own content and interact with content from others. As a web 2.0 application, it may sound simple, but there’s a lot…

Một tháng làm việc với blockchain

blockchain_meme Cái kiểu tài liệu “của developer, do developer, vì developer” thì méo có, hoặc có nhưng mà tìm thì méo ra. Tình hình là mình cũng mới join vào Tomochain (một startup ở Việt Nam làm về blockchain), và vừa mới được đúng 1 tháng thử việc … chưa biết bao giờ bị đuổi (lmao). Ừ thì vạn sự…