Logo
About Me

HTTP Request với Golang

//Edit✏️

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gọi HTTP Request bằng Golang.

Có 2 cách cơ bản, khi bạn chỉ gọi request bình thường, hoặc khi bạn cần thêm header, cookie.

GET Request

package main

import (
  "net/http"
  "ioutil"
)

func main() {
  // Make a get request
  rs, err := http.Get("https://google.com")
  // Process response
  if err != nil {
    panic(err) // More idiomatic way would be to print the error and die unless it's a serious error
  }
  defer rs.Body.Close()
  bodyBytes, err := ioutil.ReadAll(rs.Body)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  bodyString := string(bodyBytes)
}

POST Request

import (
  "bytes"
)

func main() {
  body := []byte("key1=val1&key2=val2")
  rs, err := http.Post("http://someurl.com", "body/type", bytes.NewBuffer(body))
  // Code để xử lí response

  // Post form thì làm như thế này:
  rs, err := http.PostForm("http://example.com/form",
              url.Values{"key": {"Value"}, "id": {"123"}})
  // Code để xử lí response
}

Nếu bạn cần thêm headers, cookies chẳng hạn, thì dùng cách này:

// ...
client := &http.Client{}
req, err := http.NewRequest("GET", "http://example.com", nil)
req.Header.Add("If-None-Match", `some value`)
resp, err := client.Do(req)
// Code để xử lí response

Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau!

Patreon